השלכות מס

ההשלכות של פסק דין בתיק רע"א 1221/10 א. ארונסון בע"מ נ' מע"צ חברה לאומית לדרכים בישראל בע"מ (להלן: פסק הדין") על האוטונומיות של הערבות הבנקאית.

 מאת: עו"ד רינת מסד סמולניק

כידוע, מאפיין מהותי של הערבות האוטונומית הוא האפשרות לממשה ללא תלות בעסקת היסוד. הואיל ובית המשפט ייחס לערבות הבנקאית האוטונומית מעמד עצמאי אל מול עסקת היסוד, נעתר בית המשפט לבקשה לעיכוב מימוש הערבות רק במקרים חריגים. עצמאותה של הערבות הבנקאית האוטונומית וחוסנה, הפכו אותה, הלכה למעשה, לאחת הבטוחות המועדפות בשוק. וכך נכתב בפס"ד אדמוב: "הרציונאל העומד בבסיס מאפיין זה הוא הגברת היציבות והוודאות בחיי המסחר באמצעות יצירת מנגנון יעיל וזול להבטחת התשלום למוטב". לאחרונה, ניתן פסק דין ארונסון, בו קבע בית המשפט העליון חריג נוסף – מכוחו ניתן לעכב את מימוש הערבות הבנקאית. נקרא לחריג זה "חריג החוסן הכלכלי".

כל הזכויות שמורות לברוך י. מנוח ושות'